สถานีตำรวจภูธรลำใหม่ ตั้งอยู่ที่ ๙๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๘.๔๖ ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่รับผิดชอบ ๕ ตำบล ๒๘ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. ตำบลลำใหม่ มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน

๒. ตำบลพร่อน มีจำนวน ๖ หมู่บ้าน

๓. ตำบลลำพะยา มีจำนวน ๗ หมู่บ้าน

๔. ตำบลลิดล มีจำนวน ๕ หมู่บ้าน

๕. ตำบลยะลา มีจำนวน ๓ หมู่บ้าน

           

  Search